Main Page Sitemap

Most popular

Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als én geheel te zien.Facebook, Google 1, LinkedIn, Twitter Socialmedia-knoppen op diverse plaatsen op iCulture Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.Wat voor andere opslag is er voor websites?Download..
Read more
Het slagen van een taak of een opdracht, hoe klein ook, is veel belangrijker.Bedrijven gids met extra info per rubriek en gerangschikt onderwerp. .Het zou Twitter vooral gaan om het schoonmaakster op zoek naar freising klantenbestand van Shots, dat ruim drie miljoen gebruikers heeft.Noto wilde de vrouwen ontmoeten wittlich informatie..
Read more

De vervaldatum voor een periode van zes maand opmerking


de vervaldatum voor een periode van zes maand opmerking

40 Uit de ira cd vervaldatum punten 66 tot en met 106 van het bestreden arrest blijkt duidelijk dat de door het Gerecht onderzochte bewijzen niet slechts het einde van het referentietijdvak, namelijk het jaar 2000, bestreken, maar de periode van 19Een deel van de onderzochte periode gaat zelfs.
8.8 (183x aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode?203 Uit een ander volgt dat de incidentele hogere voorziening van de Commissie moet worden afgewezen.130 Anders dan rekwirantes stellen, heeft een gedraging zoals die welke in het kader van het tweede misbruik ten laste is gelegd, die hierin bestaat dat AZ zonder objectieve rechtvaardiging en na het verstrijken van het bij richtlijn 65/65 verleende exclusieve recht om de resultaten.Voorts heeft zij aan AstraZeneca AB een afzonderlijke geldboete van 14 miljoen EUR opgelegd.Voorts vormen het bestaan en de uitoefening van de intellectuele-eigendomsrechten slechts én van de factoren waarop de Commissie in casu haar beoordeling heeft gebaseerd dat AZ tijdens het referentietijdvak op verschillende nationale markten een machtspositie innam.De lidstaten hebben de mogelijkheid de genoemde periode van zes jaar niet toe te passen na de vervaldatum van een octrooi dat het oorspronkelijke product beschermde.De aflevertijd is dan ongeveer drie werkdagen.In de gevallen waarin de in artikel 7, lid 1, voorgeschreven periode van zes maanden reeds is verstreken, wordt de mogelijkheid om een certificaat aan te vragen toegestaan voor een periode van zes maanden die uiterlijk op ingaat; f) in Litouwen kan een certificaat worden verkregen voor.De onjuiste rechtopvatting waarvan het Gerecht volgens rekwirantes in de punten 189 en 190 van dat arrest blijk heeft gegeven en die specifiek betrekking heeft op de evaluatie van slechts én van deze elementen, kan hoe dan ook geen afbreuk doen aan het resultaat van deze algemene.Rekwirantes stellen in dit verband dat de farmaceutische regelgeving van de Unie de houder van een VHB het recht verleent, om intrekking van deze vergunning te verzoeken, alsook het recht om bij het verstrijken van deze vergunning niet om een nieuwe vergunning te verzoeken.
Onverminderd het bepaalde in lid 3, wijst de in artikel 9, lid 1, bedoelde autoriteit de aanvraag voor een certificaat af, indien de aanvraag of het product waarop de aanvraag betrekking heeft, niet voldoet aan de in deze verordening vervatte voorwaarden.
Vierde middel van de hogere voorziening Argumenten van partijen 101 Met hun vierde middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het loutere feit dat een ABC wordt aangevraagd volstaat om van misbruik te spreken.Het is weliswaar juist dat het Gerecht een algemene evaluatie heeft verricht van de gegevens waarop de Commissie haar beoordeling heeft gebaseerd, maar dit neemt niet weg dat indien het Gerecht geen rekening zou hebben gehouden met de relevantie van het feit dat de stijging.Efpia draagt tevens haar eigen kosten in verband met haar interventie ter ondersteuning van de principale hogere voorziening.Deze afdeling heeft evenwel, nog voordat zij haar alternatieve interpretatie van het begrip VHB had uitgewerkt, te kennen gegeven dat zij in het kader van de aanvragen voor ABCs in Denemarken en Duitsland voor de octrooibureaus zou stellen dat de eerste VHB in de Gemeenschap.De Europese Unie kan logischerwijs niet tegelijkertijd het recht verlenen om een VHB te laten intrekken en deze intrekking verbieden.Het Hof (Eerste kamer) verklaart: 1) De principale en de incidentele hogere voorziening worden afgewezen.163 Zoals de advocaat-generaal in punt 105 van zijn conclusie heeft opgemerkt, verzoeken rekwirantes evenwel met het onderhavige middel niet louter om de opgelegde geldboeten volledig opnieuw te onderzoeken, maar stellen zij dat het Gerecht bij de berekening van de geldboeten niet op correcte wijze heeft.180 Voorts heeft het Gerecht in de punten 262 en 264 van zijn arrest opgemerkt dat de gezondheidszorgsystemen die de markten voor farmaceutische producten kenmerken er met name toe neigen de marktmacht van farmaceutische ondernemingen die een nieuw product met toegevoegde waarde aanbieden te versterken, aangezien.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap